Category: We are proud of our gymnasts

Middle group

Gymnasts born in 2005 Nguyen Nicol Ivanova Elizaveta Borzova Elizaveta Nimas Elizaveta Nazarenko Sofia  Chinchin Katerina Makhbub Zara  Gymnasts born in 2006 Tsikalenko Valeria  Bashchinskaya Krystyna Akhmetova Alena Kulik Oksana Rokoman Anna Gutova Elya  Plakhotna Maria  Kovaleva Elizaveta